Regulamin

Informacje ogólne

 1. Firma Handlowo Usługowa „SONUS” Agnieszka Krupińska ma swoją siedzibę przy ulicy Gaj 65, 32-765 Rzezawa, NIP: 868-132-95-20, REGON 122637119 działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 01-12-2012. Sklep firmy, pod adresem internetowym www.isonus.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sieci.
 2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym firmy FHU „SONUS” są wyrażone w PLN brutto (zawierają podatek VAT)
 3. Prezentowany w naszym sklepie internetowym asortyment produktów nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający wyraża chęć dokonania zakupu wybranego towaru, a co za tym idzie chęć zawarcia umowy sprzedaży na proponowanych warunkach.
 2. Aby zamówienie mogło być realizowane koniecznym jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę FHU „SONUS” na stronach sklepu internetowego oraz potwierdzenie go przez Zamawiającego poprzez kliknięcie na link zawarty w mailu zwrotnym
 3. Niepełne lub błędne wypełnienie formularza lub brak potwierdzenia uniemożliwia realizację zamówienia. Jeśli będzie możliwość kontaktu z Zamawiającym zostanie wysłany mail z prośbą o poprawę / uzupełnienie danych.
 4. Dostępne formy płatności to: przedpłata, płatność za pobraniem, płatność ratalna. W przypadku sprzedaży towaru sprowadzanego indywidualnie na zamówienie Zamawiającego oznaczonego stosownym wpisem nie ma możliwości płatności pobraniowej.
 5. Kupujący chcący dokonać zakupu poprzez system ratalny, może przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze sklepem celem wstępnego zweryfikowania przez bank jego zdolności kredytowej.
 6. Opcja płatności za pobraniem dotyczy transakcji do kwoty 10 tys. zł. W przypadku sprzętu o większej wartości warunki są negocjowane indywidualnie.
 7. Zakupione produkty są dostarczane bezpośrednio pod adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówień jako adres dostawy, sposób dostawy wybierany jest przez Zamawiającego spośród opcji dostępnych w formularzu.
 8. Koszty przesyłki dla zamówień do kwoty 250 PLN są pokrywane przez nabywcę. Pozostałe zamówienia są wysyłane na koszt FHU „SONUS”.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia FHU „SONUS” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego

Gwarancje i reklamacje

 1. Towary wystawione w sklepie internetowym www.isonus.pl są objęte polską gwarancją producenta lub dystrybutora i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami obsługi.
 2. W razie konieczności złożenia reklamacji należy kontaktować się ze bezpośrednio ze sklepem FHU SONUS lub z odpowiednim serwisem podanym w karcie gwarancyjnej. Reklamowany towar należy przesłać na adres punktu serwisowego podanego w karcie gwarancyjnej w przypadku skorzystania z gwarancji lub adres siedziby firmy FHU SONUS w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni liczonych od dnia wydania towaru. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Możliwość zwrotu dotyczy tylko towarów nieuszkodzonych - pełnowartościowych, które nie noszą jakichkolwiek oznak użytkowania (posiadają naklejki, elementy zabezpieczające itp.) oraz posiadają oryginalne opakowanie.
 4. Towar należy dostarczyć na adres firmy FHU SONUS lub inny, jeżeli zostanie wskazany przez sprzedającego po otrzymaniu informacji o zamiarze skorzystania przez kupującego z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy. Do zwracanego towaru należy dołączyć wszystkie inne dokumenty przesłane przez sprzedającego wraz z towarem takie jak gwarancje, instrukcje obsługi itp. oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt.3.3. Koszty związane z odesłaniem towaru jak i jego odpowiednim zabezpieczeniem ponosi Kupujący. Zwrot kosztów związanych z zakupem towaru nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. FHU SONUS zastrzega sobie prawo odroczenia zwrotu kosztów aż do momentu sprawdzenia rzeczywistego stanu towaru.

Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie www.isonus.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez siebie zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym firmy FHU SONUS (www.isonus.pl) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.